Zarządzanie maszynami wirtualnymi

Zmiany parametrów

Aby dokonać zmiany maszyny wirtualnej należu otworzyć szczegóły jej: Otwórz panel i wybierz interesującą Cię maszynę poprzez kliknięcie w przycisk Szczegóły.

Wybór wirtualnej maszyny

Zobaczysz szczegółowy widok maszyny. Na dole istnieją zakładki, które umożliwiają zmienianie parametrów VM. UWAGA Pamiętaj, że zmiany parametrów maszyny spowoduje wyłączenie i włączenie jej!

Zmiana ilości rdzeni procesora, zmiany w pamięci

Aby zmienić parametry maszyny wirtualnej, otwórz zakładkę Hardware i zmień parametry przy pomocy suwaków lub pól typu input.

Edycja hardware wirtualnej maszyny

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zapisz. Jeżeli chcesz odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj

Możesz modyfikować ilość powyższych parametrów tylko, jeśli maszyna jest włączona lub wyłączona (nie może być np. zamrożona). Jeżeli zmiana nastąpi, gdy maszyna jest włączona, zostanie uruchomiona ponownie.

Hardware wirtualnej maszyny

UWAGA Pamiętaj, że modyfikacji możesz dokonywać wyłącznie w okreslonych limitach (które można zwiększyć).

Dodawanie wirtualnego dysku do maszyny

Aby dodać dysk do maszyny wirtualnej, otwórz zakładkę Hardware, a następnie przycisk Dodaj dysk. Następnie zmodyfikuj rozmiar dysku przy użyciu suwaka, lub wpisz żądaną wartość w pole przy suwaku. Dysk zostanie dodany po kliknięciu na przycisk Zapisz. Zmiany zostaną odrzucone po kliknięciu przycisku Anuluj.

Nie ma potrzeby restartowania maszyny, dysk zostanie dodany na bieżąco. Czasami dodany dysk nie jest widoczny w strukturze maszyny, wtedy trzeba samodzielnie zrestartować maszynę. Po restarcie dysk powinien być już widoczny.

Na systemach Linux można wyświetlić ten dysk bez restartowania, wpisując poniższe komendy (jako użytkownik root):

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan

Komenda ta skanuje magistralę SCSI, dzięki czemu jądro Linuksa znajduje nowy dysk. Rezultat jest widoczny po wpisaniu komendy fdisk -l.

Add disk to virtual machine

Powyższa operacja jedynie dodaje dysk do maszyny, partycje i systemy plików muszą zostać przeskalowane lub zmienione ręcznie.

 • Jeżeli docelowa maszyna ma system Linux, należy zmienić rozmiar LVM (woluminów logicznych).
 • Jeżeli docelowa maszyna ma system Linux, należy użyć Menedżera dysków na serwerze.

Więcej informacji zawartych jest w dokumentacjach poniżej: (wybierz dokumentację dotyczącą systemu operacyjnego na twojej maszynie wirtualnej)

Operating system
Windows https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771097.aspx
Ubuntu https://wiki.ubuntu.com/Lvm
fedora https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/14/html/Storage_Administration_Guide/ch-lvm.html
ArchLinux https://wiki.archlinux.com/LVM
Debian https://wiki.debian.org/LVM
OpenSUSE https://www.suse.com/documentation/sles10/book_sle_reference/data/sec_yast2_system_lvm.html
CentOS https://www.centos.org/docs/5/html/Cluster_Logical_Volume_Manager/LVM_CLI.html

Na przykład, jeśli twoja maszyna nazywa się ubuntu06e8a982 i ma jeden dysk, do którego właśnie dodano jeszcze jeden dysk. Dysk główny tej maszyny to /dev/sda, a dodatkowy dysk będzie widoczny jako /dev/sdb (upewnij się, że magistrala ISCSI została przeskanowana, albo że uruchomiono ponownie maszynę wirtualną). Aby sprawdzić, czy dysk jest widoczny użyj następującej komendy:

### sudo ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 */dev/sdb*

Aby rozszerzyć system plików należy stworzyć fizyczny wolumen LVM na nowo utworzonym dysku twardym. Następnie nalezy dodać dysk do istniejącej grupy wolumenów LVM oraz rozszerzyć wolumen logiczny do maksymalnych rozmiarów dostępnych w grupie. Ostatnim zadaniem jest rozszerzenie systemu plików na używanym wolumenie logicznym. Wszystkie polecenia do tej operacji znajdują się poniżej:

### sudo pvcreate /dev/sdb
 Physical volume "/dev/sdb/" successfully created
### sudo vgextend *ubuntu06e8a982* /dev/sdb
 Volume group "ubuntu06e8a982" successfully extended
### sudo lvextend -l +100%FREE /dev/*ubuntu06e8a982*/root
 Size of logical volume ubuntu06e8a982.root changed from XX GiB (x extents) to YY GiB (y extents).
### sudo btrfs filesystem resize max /
 Resize ‘/‘ of ‘max’

Użyj poniższego polecenia, żeby sprawdzić czy został rozszerzony poprawnie i czy wolne miejsce zostało dodane:

### df -h

Zwiększenie dysku maszyny z zachowaniem danych

Aby zwiększyć ilość dysku należy otworzyć edycję maszyny, a następnie odpowiednio przesunąć pasek wielkości wybranego dysku. Następnie należy zatwierdzić wybraną wielkość. Dysk maszyny zostanie rozszerzony, jednak wymagane jest rozszerzenie wielkości partycji w systemie operacyjnym.

UWAGA: Można jedynie rozszerzyć dysk. Nie da się zmniejszyć jego rozmiaru!

Odpowiedni dysk zidentyfikować można na podstawie numery identyfikacyjnego wyświetlanego w informacjach o dysku

Zmiana wielkości dysku oznacza zmianę kosztu wykonywania usługi przechowywania danych zgodnie z cennikiem.

Adres i numer dysku na szynie SCSI (Windows)

Szukane wartości można znaleźć we właściwościach dysku, w przystawce zarządzania dyskami.

Windows SCSI ID

Należy wysłać powyższe informacje (cały wiersz Location)

Adres i numer dysku na szynie SCSI (Linux)

Dane te można uzyskać w konsoli wywolując poniższe polecenia:

user@ubuntu ~ $ ls /dev/disk/by-path/ -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 25 2018 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 25 2018 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:1:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 25 2018 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:2:0 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 25 2018 pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:3:0 -> ../../sdc

Lub polecenie

user@ubuntu ~ $ cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: NECVMWar Model: VMware IDE CDR10 Rev: 1.00
 Type:  CD-ROM              ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: VMware  Model: Virtual disk   Rev: 1.0
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: VMware  Model: Virtual disk   Rev: 1.0
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: VMware  Model: Virtual disk   Rev: 1.0
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: VMware  Model: Virtual disk   Rev: 1.0
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 02

Należy wysłać wyniki powyższych komend wraz z zaznaczeniem którego dysku sdX dotyczy rozszerzenie.

Rozszerzenie dysku w systemie operacyjnym (Windows)

Należy wybrać opcję rozszerzenia wolumenu, w przystawce zarządzania dyskami. Jeśli rozszerzony dysk się nie wyświetla, należy odświeżyć widok przystawki.

Windows SCSI resize 1

Następnie rozszerzyć dysk do maksymalnej możliwej wielkości:

Windows SCSI resize 2

Miejsca na partycji znajdującej się na tym dysku zostaje rozszerzone do wybranej pojemności.

Windows SCSI resize 3

Rozszerzenie dysku w systemie operacyjnym (Linux)

Po rozszerzeniu wybranego dysku należy rozszerzyć widoczną pojemność dostępną w systemie operacyjnym. W tym celu należy przede wszystkim odświeżyć wielkość dysku widoczną w systemie operacyjnym (gdzie sdX tam nazwa dysku, np sdb).

root@ubuntu ~ $ echo 1 >> /sys/block/sdX/device/rescan

Następnie należy rozszerzyć wolumeny LVM, a ostatecznie rozszerzyć system plików:

root@ubuntu ~ $ pvresize /dev/sdX
root@ubuntu ~ $ lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu/root
root@ubuntu ~ $ btrfs filesystem resize max /

Po wykonaniu powyższych komend główna partycja zostanie rozszerzona do maksymalnej pojemności.

Usuwanie dysku z maszyny wirtualnej

Aby usunąć dysk z maszyny wirtualnej, otwórz szczegółowy widok maszyny, kliknij Edytuj, następnie kliknij przycisk Usuń znajdujący się koło dysku, który chcesz usunąć. Dysk zostanie usunięty z maszyny po kliknięciu przycisku Potwierdź Jeśli chcesz odrzucić zmiany, kliknij przycisk Odrzuć

Dysk zostanie usunięty z maszyny na bieżąco, nie ma potrzeby jej restartowania. Aby bezpiecznie usunąć dysk z maszyny wirtualnej, musisz pamiętać o kopii zapasowej swoich danych, a także, żeby odmontować go z systemu plików!

Remove disk from virtual machine

Aby bezpiecznie usunąć dysk z maszyny wirtualnej, musisz usunąć z niego dane i upewnić się, że wystarczy miejsca na migrację danych na inne dyski. Załóżmy, że nasza maszyna ubuntu06e8a982 posiadająca dwa dyski /dev/sda i /dev/sdb z partycją btrfs na wolumenie LVM. Chcemy usunąć dysk /dev/sdb.

NOTE:: Rzeczywista dostępna przestrzeń wynosi 94-96% rozmiaru dysku. NOTE:: Ponieważ LVM potrzebuje odrobiny miejsca na dane konfiguracji, wolumeny w tym momencie powinny zajmować ok. 90% docelowego miejsca. NOTE:: Po usunięciu dysku można spróbować odzyskać to miejsce do użytku (informacje pod koniec dokumentu).

Najpierw należy zmniejszyć istniejący system plików do rozmiaru docelowego. Jeżeli dysk /dev/sda ma pojemność 10GiB, a dysk /dev/sdb ma 20GiB (więc razem partycja ma 30 GiB), trzeba system plików zmniejszyć do 10 GiB.

### sudo btrfs filesystem resize 9G /
 Resize ‘/‘ of ’9G’

Następnie trzeba zmniejszyć dysk logiczny LVM (wirtualną partycję LVM)

### sudo lvreduce /dev/*ubuntu06e8a982*/root -L 9G
  WARNING: Reducing active and open logical volume to 9.00 GiB
  THIS MAY DESTROY YOUR DATA (filesystem etc.)
 Do you really want to reduce root? [y/n]: *y*
 Size of logical volume *ubuntu06e8a982*/root changed from 29.77 GiB (7621 extents) to 9.00 GiB (2304 extents).
 Logical volume root successfully resized.

Kolejnym krokiem jest przeniesienie rozsianych danych LVM z dysku /dev/sdb, aby można było usunąć dysk z grupy wolumenów.

### sudo pvmove /dev/sdb

Jeżeli nie dysponujemy wystarczającą ilością wolnego miejsca, pojawi się komunikat:

### sudo pvmove /dev/sdb
 No extents available for allocation

Następnie należy usunąć wolumen fizyczny z grupy wolumenów LVM:

### sudo vgreduce *ubuntu06e8a982* /dev/sdb
 Removed “/dev/sdb” from volume group “*ubuntu06e8a982*”

Ostatnim krokiem jest usunięcie śladów po fizycznym wolumenie LVM z dysku /dev/sdb

### sudo pvremove /dev/sdb
 Labels on physical volume “/dev/sdb” successfully wiped

Odzyskanie pamięci użytkowej po usunięciu dysku (OPCJONALNE)

Jeżeli chcemy odzyskać przestrzeń dyskową użytą w procesie zmniejszania, należy wykonać nastepujące polecenia:

### sudo lvextend -l +100%FREE /dev/*ubuntu06e8a982*/root
 Size of logical volume ubuntu06e8a982.root changed from XX GiB (x extents) to YY GiB (y extents).
 Logical volume root successfully resized.
### sudo btrfs filesystem resize max /
 Resize ‘/‘ of ‘max’

Tworzenie i zarządzanie Migawką / Snapshot maszyny wirtualnej

Migawki są punktowymi kopiami twojej maszyny. Przeważnie wykonuje je się przed wykonaniem ryzykownej akcji w systemie operacyjnym maszyny wirtualnej

Aby stworzyć migawkę maszyny wirtualnej, otwórz szczegółowy widok maszyny, kliknij na zakładkę Snapshot i naciśnij Zrób

Snapshot wirtualnej maszyny

Aby cofnąć zmiany sprzed wykonania migawki, otwórz szczegółowy widok maszyny, wybierz Snapshot, a następnie Przywróć

Aby usunąć migawkę, otwórz szczegółowy widok maszyny wirtualnej, kliknij przycisk Usuń.

Usuwanie maszyny wirtualnej

Usunięcie maszyny wirtualnej jest czynnością nie do cofnięcia. Żeby usunąć maszynę, otwórz widok szczegółowy maszyny i kliknij przycisk Usuń. Nie można usunąć maszyny, jeśli jest zajęta.

Usunięcie wirtualnej maszyny

Nadal potrzebujesz pomocy? support@onestepcloud.pl
Ostatnio zaaktualizowano 19. maj 2021